راهنمای ثبت پایان نامه محصول محور در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

تصویر خبر

جهت استفاده دانشجویان و با هدف حمایت از پایان نامه های دانشجویی محصول محور، شیوه نامه حمایتی و راهنمای ثبت پایان نامه محصول محور در بخش راهنمای پایان نامه پایین صفحه اصلی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی قرار داده شد.


تاریخ انتشار خبر : 1401/06/20