تمامی دستورالعمل ها، فرم ها و راهنماهای مورد نیاز پژوهشگران برای دریافت کد اخلاق در پژوهش در سامانه پژوهان قرار گرفت.

تصویر خبر

دانشجویان و پژوهشگران گرامی زین پس می توانند برای دریافت شیوه نامه ودستورالعمل های کمیته اخلاق در پژوهش به بخش اولویت ها و دستورالعمل های پژوهشی (قوانین اخلاق) ؛ راهنما و فرم های مورد نیاز به بخش راهنماهای سامانه (راهنمای کمیته اخلاق) و برای مشاهده ملاحظات اخلاقی به بخش اولویت ها و دستورالعمل های پژوهشی (کدهای اخلاق در پژوهش های پزشکی) مراجعه فرمایند.


تاریخ انتشار خبر : 1401/06/13