دریافت کد اخلاق طرح/پایان نامه از سامانه ملی

تصویر خبر

برای دریافت گواهی کد اخلاق به فارسی و انگلیسی می توانید به سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی به نشانیhttps://ethics.research.ac.ir مراجعه و در قسمت "جستجو مصوبه اخلاق" اطلاعات طرح پژوهشی/پایان نامه مورد نظر را وارد و سپس گواهی کد اخلاق را به صورت pdf با امضای رییس ودبیر کمیته اخلاق دریافت نمایید.


تاریخ انتشار خبر : 1401/06/14