اطلاعیه مهم برای ثبت طرح پژوهشی/ پایان نامه کارآزمایی بالینی

تصویر خبر

دریافت شناسه IRCT برای طرح های پژوهشی و پایان نامه هایی که به شیوه کارآزمایی بالینی اجرا می شوند، پس از دریافت کد اخلاق الزامی است.


تاریخ انتشار خبر : 1401/07/19