ارسال پروپوزال از سوی گروه آموزشی/مرکز تحقیقات جهت دریافت کد اخلاق

تصویر خبر

از کارشناسان محترم گروه های آموزشی/مراکز تحقیقات انتظار می رود درج تاریخ تصویب پروپوزال در آموزش،کد رهگیری ایرانداک در صفحه اطلاعات کلی و بارگذاری تصویر نامه تصویب پروپوزال و تاییدیه کد رهگیری در ایرانداک را در بخش مستندات پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی زیرمجموعه خود بررسی و فقط در صورت کامل بودن اطلاعات اقدام به ارجاع پرونده به کارشناس اخلاق معاونت نمایند.


تاریخ انتشار خبر : 1401/11/08