زیرشاخه قرارگاه جوانی جمعیت

تصویر خبر

زیرشاخه جوانی جمعیت به مجموعه طرح ها/پروژه های پژوهشی سامانه افزوده شد. زین پس پژوهشگران محترم با انتخاب این گزینه در روند اجرایی طرح می توانند شاخه مطالعاتی خود را به قرارگاه جوانی جمعیت اختصاص دهند. راهنمای تصویری پیوست شده است.


تاریخ انتشار خبر : 1402/04/06